หน้าแรก -> คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

UploadImage


         คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสายดรุณ

  1. นักเรียนมีทักษะการอ่านและเขียนตามหลักภาษาไทยที่ถูกต้องได้
  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมที่ดีงาม ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
  3. นักเรียนมีมารยาทที่ดี มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม